Jak to działa?

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników w ramach serwisu Alekupony.pl

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Alekupony.pl  oraz warunki świadczenia przez kontakt@alekupony.pl na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Alekupony.pl
 2. kontakt@alekupony.pl zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Alekupony.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 4. Korzystanie z Serwisu Alekupony.pl możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 5. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Alekupony.pl niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 6. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Alekupony.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 

Rozdział 2

DEFINICJE

 1. Serwis pl – prowadzona przez kontakt@alekupony.pl w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której udostępnianie są kody rabatowe oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana w domenie www.alekupony.pl ;
 2. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
 4. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet z wykorzystaniem kodu rabatowego otrzymanego za pośrednictwem Serwisu pl, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Serwisem Alekupony.pl.
 5. Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie pl i oferowany przez dany Sklep Internetowy;
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie pl zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a kontakt@alekupony.pl w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług;
 7. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez kontakt@alekupony.pl w ramach Serwisu pl nieodpłatne usługi, w szczególności polegającej na pośredniczeniu, przekazywaniu kodów rabatowych obniżających ceny produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu pl.

Rozdział 3

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU  Alekupony.pl

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu pl ma charakter nieodpłatny.
  Serwis Alekupony.pl nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych. Serwis Alekupony.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym.
 2. W ramach Serwisu pl umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
  - uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy Internetowe,
  - uzyskiwania kodów rabatowych uprawniających do kupna Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe po obniżonych cenach,
  - korzystanie z Usług, w tym:
  1. otrzymywania newslettera,
  2. powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Internetowych.
 3. Dane dotyczące Towarów (zdjęcia, nazwy, parametry, itp.) umieszczane w Serwisie pl pochodzą od Sklepów Internetowych. Serwis Alekupony.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Alekupony.pl były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.
 4. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym odbywa się na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w regulaminie Sklepu Internetowego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis pl nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.
 5. Serwis pl nie odpowiada:
  1) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym przez Użytkownika,
  2) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
  3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklep Internetowy,
  4) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sklepy Internetowe.
 6. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Sklepu Internetowego, Sklep Internetowy będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Serwis pl na stronach Serwisu Alekupony.pl (w tym na stronach dotyczących określonego produktu lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.
 8. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu pl, w tym do logotypów i treści. zamieszczonych w Serwisie Alekupony.pl, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Alekupony.pl, przysługują kontakt@alekupony.pl lub podmiotom trzecim.
 9. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
 10. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 11. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Serwis pl.
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie pl.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych w ramach Serwisu pl, w tym wskazanych w ust. 2 pkt 3 lit. b Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Serwisu kontakt@alekupony.pl
 

Rozdział 4

REJESTRACJA, ZAWARCIE UMOWY

Zawarcie Umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a kontakt@alekupony.pl dotyczącej możliwości korzystania z Serwisu Alekupony.pl, na warunkach określonych Regulaminem, następuje z chwilą odwiedzenia przez Użytkownika Serwisu Alekupony.pl i skorzystania z jednej usług oferowanych w jego ramach.
 

Rozdział 5

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Serwisowi pl przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest kontakt@alekupony.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Serwis pl w celach związanych ze świadczeniem usług przez kontakt@alekupony.pl.
 4. Serwis pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Serwis Alekupony.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Serwis Alekupony.pll sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 5. Serwis pl zapewnia Użytkownikom, o których mowa w ust. 1, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w ust. 1, mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Serwis Alekupony.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Serwis Alekupony.pl danych osobowych innemu niż Serwis Alekupony.pl administratorowi danych.
 6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Sklepy Internetowe za pośrednictwem Serwisu pl.
 7. Serwis pl wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Alekupony.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. Serwis pl informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Alekupony.pl używane są przez Serwis Alekupony.plpliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Alekupony.pl. Uzyskane przez Serwis Alekupony.pl informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Serwis Alekupony.pl informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu Alekupony.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
 

Rozdział 6

ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU ALEKUPONY.PL

 1. Serwis pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Alekupony.pl. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Serwis Alekupony.pl podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane na stronach internetowych Serwisu Alekupony.pl.
 2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Serwis pl w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu pl.
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu pl inny niż wskazany w powyższym ust. 3.
 

Rozdział 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu pl.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mail: kontakt@alekupony.pl.
 3. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis pl zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Serwis pl prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Serwis pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów Internetowych, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Sklepu Internetowego, z którego Towar pochodzi.
 

Rozdział 8

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownikowi przysługuje do zakończenia świadczenia usługi wskazanej w rozdziale 3 ust. 2 pkt 3 lit. a (newsletter) prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres kontakt@alekupony.pl  znajdujący się na stronie : http://www.alekupony.pl
 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Serwis pl w trybie natychmiastowym gdy:
  - Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
  - stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
  - działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu Alekupony.pl lub w inny sposób istotnie szkodzą Serwisowi Alekupony.pl
 4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Serwis pl uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Serwis pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Alekupony.pl, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Alekupony.pl , a także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie pl oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Rozdziale 10 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Postanowienia odrębnych regulaminów, w szczególności udostępnionych przez Sklepy Internetowe określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny miejsca zamieszkania konsumenta, a w przypadku pozostałych osób sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego Serwis pl.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2015 r.

 
Proponowane artykuły
 

Dzień Dziecka – Pomysły na Prezent i Najlepsze Kupony Rabatowe

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, które każdego roku obchodzimy 1 czerwca. To czas, kiedy możemy sprawić radość najmłodszym członkom naszej rodziny. Jeśli szukasz pomysłów na prezent oraz chcesz zaoszczędzić, skorzystaj z naszych kuponów rabatowych dostę

czytaj więcej
 

Świętuj Dzień Mamy z Alekupony.pl: Pomysły na Prezenty i Wyjątkowe Promocje

Dzień Mamy to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność i miłość dla najważniejszej osoby w naszym życiu - naszej mamy. Alekupony.pl przygotowało specjalne promocje i pomysły na prezenty, które pomogą uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób. Odkryj z nami naj

czytaj więcej
 

Wiosenne Trendy 2024: Jak Oszczędzać z AleKupony.pl

Wiosna to czas odnowy, zarówno w przyrodzie, jak i w naszym życiu. To idealny moment, aby odświeżyć garderobę, zaktualizować domowe dekoracje, czy nawet wprowadzić zdrowsze nawyki. Jednak w obliczu nieustannie zmieniających się trendów i zmiennych cen, kl

czytaj więcej
 

Świętuj Wielkanoc z Alekupony.pl: Tradycje, Inspiracje i Promocje

Wielkanoc, święto wiosenne pełne tradycji i radości, to idealny czas na celebrowanie z bliskimi. W Alekupony.pl wiemy, jak ważne są te chwile, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe promocje, dzięki którym Wielkanoc będzie jeszcze bardziej wyjątkowa

czytaj więcej
 

Dzień Kobiet: Świętuj z Niesamowitymi Promocjami na Alekupony.pl

Dzień Kobiet to doskonała okazja, aby pokazać ważnym kobietom w naszym życiu, jak bardzo są dla nas ważne. Na Alekupony.pl znajdziesz szeroki wybór prezentów.

czytaj więcej
 

Najlepsze Walentynkowe Zniżki, Które Pokochasz

Najlepsze Walentynkowe Zniżki, Które Pokochasz – Odkryj Idealne Prezenty na alekupony.pl

czytaj więcej
 

Sklep RTV Euro AGD: Twoja Ścieżka do Najlepszych Kodów Rabatowych i Promocji

Sklep RTV Euro AGD: Twoja Ścieżka do Najlepszych Kodów Rabatowych i Promocji

czytaj więcej
 

Black Friday 2018 - Tu znajdziesz największe przeceny w Czarny Piątek

Jak co roku tak i w tym już 23.11.2018 czekają na tysiące specjalnie przygotowanych promocji i wyprzedaży na święto zakupowe jakim jest

czytaj więcej
 

Kody Rabatowe do RtvEuroAgd

Kody rabatowe i promocje do RtvEuroAgd w Jednym Miejscu:)

czytaj więcej
 

Zalando Lounge zakupy i zwroty

Co zrobić kiedy chcesz zwrócić produkt zakupiony w Zalando Lounge?

czytaj więcej
 

Black Friday! Zakupowe szaleństwo

Już 25 listopada rozpoczyna się szaleństwo wyprzedaży , Przygotuj się do niego dobrze i skorzystaj z atrakcyjnych promocji

czytaj więcej
 

6 pomysłów na prezent na Dzień Matki

Nie wiesz jaki prezent ucieszy twoją mamę? Z naszym poradnikiem wszystko stanie się jasne, bez problemu wybierzesz idealny prezent!

czytaj więcej
 

8 najważniejszych trendów w modzie na wiosnę-lato 2016

Niektóre trendy znamy już z poprzednich sezonów, a inne zaskakują odważnymi połączeniami i są totalną nowością. Co będziemy nosić wiosną i latem? Jakie ubrania to must have w Twojej szafie? Dowiedz się, jakie wzory, style, fasony i kolory będą najmodniejs

czytaj więcej
 

TOP 5 MAKIJAŻ , czyli 3 w cenie 2 z Sephorą

TOP 5 makijaż z Sephorą, czyli jakie kosmetyki kolorowe warto wybrać?

czytaj więcej
 

Kupuję laptopa - Na co zwrócić uwagę?

Jak wybrać najlepszego laptopa w wybranej cenie?

czytaj więcej
 

Dlaczego warto korzystać z alekupony.pl

Krótki opis tego, dlaczego opłaca się kupować z pośrednictwem serwisu alekupony.pl

czytaj więcej
 

Jesteśmy polską firmą, która tworzy serwis alekupony.pl

Wiele osób poszukuje produktów, które mogą kupić przez internet. Chcą też zrobić to tanio, nie iść na kompromis między ceną, a jakością, ale też nie chcą przepłacać. Naszą misją jest umożliwienie zrobienie zakupów po najlepszej możliwej cenie.

czytaj więcej

Dołącz do nas!

jako pierwszy dowiedz się o najwyższych zniżkach na zakupy:

 
 

Oraz zostań częścią społeczności: